O ośrodku
  Strona główna
  Kontakt
  Aktualności
  Organizacja Ośrodka
  Prawo
  RODO
  Galeria
Egzaminy
  Zapis na egzamin
  Opłaty egzaminacyjne
  Rezygnacja z egzaminu
  Zwrot opłat
  Przesłanie dokumentów
  Statystyki
  Egzamin teoretyczny
  Egzamin praktyczny
  Egzamin pojazdem OSK
  Plac manewrowy
  Pojazdy egzaminacyjne
  Po zdanym egzaminie
  Procedura odwoławcza
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
BRD
  Aktualności BRD
  Kampanie
  Regionalne centrum BRD
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W PŁOCKU

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku przekazuje informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Niniejsze zasady stanowią realizację obowiązku informacyjnego wynikającego
z art. 13 – 14 RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Administratorem Państwa Danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku
(dalej: WORD) z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Otolińskiej 25.

Jako Administrator, WORD odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@wordplock.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jacek Przygoda. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod@wordplock.pl, a także pisemnie na wyżej wskazany adres z dopiskiem „IOD”.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WORD

DANE OSOBOWE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW

WORD przetwarza dane w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania w ramach realizowania obowiązków ustawowych. Obowiązki te stanowią podstawę prawną przetwarzania danych i są określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

WORD pozyskuje dane bezpośrednio od kandydatów na kierowców i kierowców oraz z pobranego Profilu Kandydata na Kierowcę.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, na podstawie których są przetwarzane (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku).

DANE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH

WORD przetwarza dane w celu przeprowadzenie przewidzianych przepisami prawa szkoleń: dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, dla kierujących ruchem drogowym, kursu reedukacyjnego, w ramach realizowania obowiązków ustawowych. Obowiązki te stanowią podstawę prawną przetwarzania danych i są określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dane mogą być także przetwarzane w związku z wykonaniem umowy.

WORD pozyskuje dane bezpośrednio od uczestników szkoleń oraz z podmiotów zgłaszających osoby na szkolenia.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, na podstawie których są przetwarzane (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku).

DANE OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW (KONTRAHENTÓW), Z KTÓRYMI ZAWARTE SĄ UMOWY

WORD przetwarza dane osób fizycznych i przedsiębiorców (kontrahentów), z którymi zawarte są umowy w celu realizacji tych umów i wywiązania się z obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, na podstawie których są przetwarzane (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku).

NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI

WORD przetwarza dane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.

OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM

WORD przetwarza dane w celu ochrony osób i mienia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca.

DANE O KANDYDATACH DO PRACY

WORD przetwarza dane o kandydatach do pracy w celu rekrutacji pracowników, na podstawie zgody osoby aplikującej o zatrudnienie. Dane będą przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji.

DANE O PRACOWNIKACH I ZLECENIOBIORCACH

WORD przetwarza dane o pracownikach i zleceniobiorcach w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowiązki te stanowią podstawę prawną przetwarzania danych.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, na podstawie których są przetwarzane (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku).

Podanie danych osobowych w sytuacjach uregulowanych ustawowo jest obligatoryjne. Może być także warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez Państwa danych wówczas, gdy jest to wymagane, uniemożliwi realizację przez WORD konkretnych działań wynikających z obowiązków ustawowych lub zawarcie i wykonanie umowy z WORD.

W sytuacji, gdy do zawarcia i wykonania umowy niezbędne są dane o szerszym zakresie, niż wynika to z przepisu ustawy, ich gromadzenie odbywa się dobrowolnie, na podstawie zgody.

INNE DANE POWIERZONE WORD W CELU REALIZACJI UMÓW O WSPÓŁPRACY

WORD może przetwarzać także dane osobowe, których nie jest administratorem jedynie na podstawie umów o współpracy oraz w celach i zakresach określonych w tych umowach.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz WORD usługi (m.in. serwisu IT) oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

REALIZACJA PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych,
- uzyskania kopii tych danych,
- modyfikacji i poprawienia swoich danych,
- usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,
- sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
- sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,
- wycofania zgody,
- przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres siedziby WORD, 09-407 Płock, ul. Otolińska 25 lub na adres poczty elektronicznej bok@wordplock.pl

W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

- danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres, adres e-mail/nr telefonu),
- uzasadnienie wniosku,
- innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby WORD identyfikację osoby w zasobach danych osobowych,
- sposób odbioru danych.


Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.

W przypadku braku danych w zasobach WORD nie zostaną one utrwalone.

Państwa żądania będą rozpatrywane indywidulanie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn WORD nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji gdy Państwa żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne WORD zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty.

Zgodnie z ROOD mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.


 Copyright 2003 - 2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerzeRozumiem